1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sjuuls en de klant.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Prijs
2.1 Onze prijzen zijn in euro's. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Sjuuls kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onweerlegbaar onjuist zijn, als gevolg van bijvoorbeeld zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website via de betaalkassa van iDeal, als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING , kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Voor meer informatie kijkt u op www.ideal.nl.
3.2 Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4 Verzendkosten
4.1 Ongeacht de grootte van uw bestelling berekenen wij standaard verzendkosten. Bestelling boven €125,- worden binnen Nederland GRATIS verzonden. (Dit bedrag dient minimaal €125,- aan bestelde artikelen te zijn.) Niet geldig tijdens de uitverkoopperiodes dan berekenen wij de standaard verzendkosten.
4.2 Bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

5 Levering
5.1 Bestellingen worden via PakketPost van Postnl verzonden.
5.2 Sjuuls streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling te versturen.
5.3 Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Sjuuls heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Voor eventuele schade ontstaan door een door de klant foutief opgegeven woonadres kan Sjuuls niet aansprakelijk worden gesteld.

6 Annuleren
Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden €3,95 administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Mocht een artikel niet aan uw verwachting voldoen dan kan deze geretourneerd worden.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneren gelden de volgende voorwaarden:
a) De retourzending moet te allen tijde aangemeld worden, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling per email, na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
d) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

8 Voorraad
8.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Sjuuls zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Sjuuls garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Sjuuls de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retourneren redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Sjuuls vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Sjuuls te retourneren en het eigendom daarover aan Sjuuls te verschaffen.
9.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sjuuls, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.4 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Sjuuls niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.5 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.6 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Sjuuls beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.7 Onverminderd het bovenstaande is Sjuuls niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sjuuls of zijn ondergeschikten.

10 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Sjuuls. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Sjuuls gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Indien u van ons geen e-mail wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


12 Vragen, klachten en opmerkingen
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Sjuuls
Zwingelspaansedijk 22
4793SE Fijnaart

Tel. 06-20160413

BTW-ID: NL002247699B35
KvK-nummer: 65052781